Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 22 2019

Poranny
13:14
Latami usiłowałem żyć w zgodzie z moralnością innych ludzi. Próbowałem żyć tak jak każdy, próbowałem być takim jak każdy. Mówiłem to, co mówić należało, nawet jeśli czułem i myślałem coś zupełnie innego. A rezultatem jest całkowita katastrofa. Teraz przechadzam się pośród ruin, odcięty od wszystkiego, samotny i pogodzony z własnym losem, z własnymi dziwactwami i własną słabością. Będę musiał odbudować prawdę – przeżywszy całe swoje życie w czymś na kształt kłamstwa.
— A. Camus [za:] T. Judt, "Brzemię odpowiedzialności: Blum, Camus, Aron i francuski wiek dwudziesty"
Reposted fromciarka ciarka viaasitwas asitwas
Poranny
13:13
4578 723a
Reposted fromministerium ministerium
Poranny
13:08
Reposted fromFlau Flau viafelicka felicka
Poranny
10:28
1632 047f 500
Reposted frompunisher punisher
Poranny
10:28
Reposted fromFlau Flau
Poranny
10:26
omg. this is so good.
Reposted frompornoecke pornoecke viaubza ubza
Poranny
08:36
0968 2f5a 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz
Poranny
08:06
Co się dzieje z człowiekiem, kiedy pęka mu serce?
Nic. Zupełnie nic. Przecież żyje, pije herbatę, bierze prysznic, czyta książki, czasem nawet się uśmiecha... Z tym, że każda z tych czynności nie ma najmniejszego sensu.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viarzzkropka rzzkropka
Poranny
06:34
7317 41b0 500
Reposted fromenn0 enn0 viahormeza hormeza
Poranny
06:31
1070 f810 500
Reposted fromsaver saver vianyaako nyaako
Poranny
06:30
Reposted fromFlau Flau vialetha0 letha0
Poranny
06:23
2376 8609 500
Reposted fromniente niente viapiehus piehus
Poranny
06:23
4761 d438 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapiehus piehus
Poranny
05:52
7613 f142
Reposted fromteijakool teijakool viapiehus piehus
Poranny
05:52
8066 35ee 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viakalesor kalesor

November 21 2019

Poranny
07:11
7229 ad8b
Reposted fromeffic effic
Poranny
07:11
7258 b4fd
Reposted fromeffic effic

November 20 2019

Poranny
18:05
Poranny
18:04
3558 bd8c 500
Reposted frommangoe mangoe viapsygate psygate
Poranny
18:01
6496 40cb 500
Reposted fromnajlepsza najlepsza viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl