Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

Poranny
12:05
6115 4942
Reposted fromjudysza judysza viapati2k6 pati2k6
Poranny
12:04
8628 f49f
Reposted fromteijakool teijakool viapati2k6 pati2k6
Poranny
07:11
7492 ef79 500
Reposted fromtfu tfu viaHypothermia Hypothermia
Poranny
07:04
Poranny
07:03
06:59
7857 5f85 500

wsrod-chmur:

b&w edit

Reposted fromdivi divi viabeliveinme beliveinme
Poranny
06:53
2803 8767
Reposted froma-antimatter a-antimatter viagreywolf greywolf
Poranny
06:50
8156 33f0
Reposted from777727772 777727772 vianiezwyykla niezwyykla

December 05 2017

Poranny
19:09
5031 90ad
Heterochromie
Reposted fromvolldost volldost viaZoonk11 Zoonk11
Poranny
19:06
Reposted fromtojika4 tojika4 vialevune levune
Poranny
16:35
7656 b36c 500
Reposted fromnazarena nazarena
Poranny
11:41
5291 9e57
Reposted fromsohryu sohryu vialetha0 letha0
Poranny
11:39
5993 e427 500
No Janet
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen vialetha0 letha0
Poranny
11:38
3518 27d0 500
Reposted frompierdolony pierdolony viatobecontinued tobecontinued
Poranny
05:43
2268 7452
Poranny
05:41
9530 f792
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaifoundhim ifoundhim
Poranny
04:38
1474 e77b 500
Thors toolset
Reposted fromPsaiko Psaiko vialefu lefu
Poranny
04:34
Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność. I odwrotnie – ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku. — Alan Watts
Reposted fromamelinowa amelinowa

December 04 2017

Poranny
21:51
0614 0d11
Reposted fromxpetqa xpetqa viahormeza hormeza
Poranny
21:47
1194 69dc
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viamauak mauak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl